منوی اصلی سايت
تألیفات:

الف) کتاب ها


1.      تاثير معماري مسکوني بر سنت هاي اجتماعي ، مطالعه موردي هويزه ، انتشارات سروش، 1376

2.      جامعه شناسي راديو (ويرايش اول)، اداره کل تحقيق و توسعه صدا، 1380

3.     جامعه شناسي راديو (ويرايش دوم)، اداره کل تحقيق و توسعه صدا ،1381

4.     جامعه شناسي راديو (متن انگليسي)، اداره كل پژوهش هاي راديو، 1387

5.     تاملات جامعه شناختي درباره راديو ،اداره کل پژوهش راديو، 1384

6.      مطالعات جامعه شناختي درباره راديو ، اداره کل پژوهش راديو ،1385

7.     جامعه شناسي راديو و رسانه ، اداره کل پژوهش راديو ،1386

8.      راديو، مديريت و جامعه ، دفتر پژوهش هاي راديو1387

9.     رادیو چیست؟ مطالعه جامعه شناختی رادیو، 1392، مرکز مطالعات رسانه وزارت ارشاد اسلامی

10.                         مدیریت رسانه(مجموعه مقالات)، 1393، انتشارات تیسا (جلال خوش چهره، نقد  کتاب در فصلنامه نقد کتاب، 1394، سال دوم شماره 5)

11.                         ارتباطات خطر، نظریه ها و مدیریت آن، 1394، نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

12.                         جامعه، موسیقی، رادیو، 1395، انتشارات سروش

13.                         جامعه شناسی انتقادی تبلیغات تجاری، 1396، انتشارات دانشگاه صدا و سیما

14.                        رادیو چیست، 1397، چاپ دوم با اضافات، انتشارات دانشگاه صدا و سیما و مرکز مطالعات رسانه وزارت ارشاد اسلامی

15.                        اخلاق حرفه ای و کاربردی رسانه، زمستان 97، با همکاری احمدی، ظهیر، نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و همایش بین المللی اخلاق رسانه

16.                        تنظیم گری رسانه های صوتی و تصویری نوین، مبانی تجربه ها و راهبردها، 1398، با همکاری، اسماعیلیان، ملیحه و ناظمی، امیر، نشر دانشگاه صدا و سیما

17.                         ارتباطات خطر، 1399، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، چاپ دوم با نجدید نظز و اضافات

18.                         درآمدی بر رسانه های جایگزین، 1399، ترجمه و تألیف، با همکاری، نجفی، مرکز افکارسنجی صدا و سیما

19.                        زنانگی و کالاوارگی در تبلیغات، 1399، با همکاری دکتر ساروخانی، معصومه میرزاخانی، نشر دانشگاه صدا و سیما

20.                         دستنامه تولیدات اجتماعی رادیو، 1399، باهمکاری اساتید گروه رادیو دانشگاه صدا و سیما، نشر دانشگاه صدا و سیما

21.                         فرازهایی در مدیریت رسانه، 1399، نشر مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما

22.                        تاریخ تبلیغات بازرگانی صدا و سیما، 1399، نشر دانشگاه صدا و سیما

23.                        الگوهای هنجاری تولید محتوا، 1399، دانشگاه صدا و سیما

24.                        انقلاب، موسیقی، رادیو، 1400، با همکاری، عاطفه آقامحمدی، مهدی سدیفی، نشر دانشگاه صدا و سیما

25.                         نظریه هنجاری مقبول مشروع، نظریه هنجاری رسانه های جمهوری اسلامی ، 1400، با همکاری، احمدی، ظهیز، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 

 

 

 

ب: مقالات

مقالات

1-      گفتاري در ماهيت راديو، ماهنامه تخصصي راديو، سال اول، شماره 1، (نقد مقاله: مهاجر، محمد، 1380، ماهنامه تخصصی رادیو، شماره 4)

2-    راديو هاي محلي ، ماهنامه تخصصي راديو ، شماره 7، آذر ماه 80

3-    مقايسه کارکرد واقعيت رسانه اي در راديو و تلويزيون، ماهنامه تخصصي راديو، 4شماره 14 ،دي 81

4-    نام گذاري برنامه هاي راديو ، ماهنامه تخصصي راديو، شماره 15، اسفند 81

5-    کمي سازي و استاندارد سازي ارزشيابي برنامه ها در راديو ، ماهنامه تخصصي راديو، شماره 16 ،ارديبهشت 82

6-    تاثير جويباري يا سيلابي راديو بر مخاطبان ، ماهنامه تخصصي راديو، شماره 22، تير 83

7-     نويسندگي براي راديو و اصول نوشتار هاي راديويي ، ماهنامه تخصصي راديو ، شماره 23، شهريور 83

8-    تئوري وابستگي به رسانه ها و کاربرد آن در راديو هاي ايران ، ماهنامه تخصصي راديو ،شماره 26، ارديبهشت 84

9-    تيپولوژي برنامه سازان و برنامه هاي راديو بر اساس فرم و محتوا ، ماهنامه تخصصي راديو، شماره 29، آبان 84

10-           هويت راديو چگونه ساخته مي شود ، ماهنامه تخصصي راديو ، شماره 34، بهمن 84

 

11-            موسيقي راديو و فلسفه شنيدن ، ماهنامه تخصصي راديو شماره 35

12-           کارکردهاي راديو در جنگ‌، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال 10 شماره 34، تابستان 82

 

13-            تاثير پذيرش نظريه همانندي رسانه اي در برنامه ريزي هاي آموزشي رسانه با تاکيد بر راديو ، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال10، شماره 33، بهار 82

14-           گفتمان ايدئولوژيکي غالب در رسانه هاي جمعي و بيانات مسئولان امر در حوزه زنان، پژوهش و سنجش، سال 11، شماره 38، تابستان 83

15-            بحران بلاياي طبيعي و نقش ويژه راديو در کنترل آن ، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال 12 شماره 42 43، تابستان و پاييز 84

16-            مقدمه اي بر نظريه انتقادي در حوزه ارتباطات ، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال 11، شماره 37

17-            نظريه گفتمان و راديو ، پژوهش های ارتباطی، شماره 32، سال 1381

18-            بررسي نحوه استفاده رسانه هاي بيگانه(BBC و VOA) از مسائل زنان براي تغييرات فرهنگي در ايران ، فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات ،بهار و تابستان 84 

19-            اصول اخلاق حرفه اي خبرنگاران و رسانه هاي جمعي در مديريت بحران (زلزله)، فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي، سال 15، شماره 56، زمستان1387

  20 - موانع و محدودیت های کاربرد متعادل خوف و رجاء در تربیت دینی با تأکید بر رادیو و تلویزیون، 1386، مجموعه مقالات اولین همایش دین و رسانه، تهران، دفتر پژوهش های رادیو

21-   كنش جمي كاربرد موسيقي در راديو، فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي، سال هفدهم، شماره 3 (پیاپی  63)، پائیز 1389    

22- بررسی ضرورت راه اندازی رادیوهای تخصصی دیگر، از نظر عوامل شبکه های رادیوهای تخصصی، و اولویت راه اندازی رادیوهای تخصصی در استان ها، 1389، فصلنامه رادیو تلویزیون، سال ششم، شماره 12، ص 122- 135

23- تغيير مأموريت مراكز استاني كليدي براي دستيابي به منابع راهبردي، ماهنامه افق رسانه، شماره 89، ويژه بهار90

24-            بحران ارتباطات و ارتباطات بحران، نشریه افق رسانه، شماره 90، تابستان 90

25-           تغییر مأموریت شبکه های ملی سیما، نشریه افق رسانه، شماره 93، بهار 91

26-            فلسفه رادیو آوا، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال بیستم، شماره 1 (پیاپی 73)، بهار
1392

27-           مدل های تطابق با تکنولوژی در رسانه ها( با همکاری محسن فرامرزی)، 1392، فصلنامه علمی ترویجی رسانه، شماره پائیز 92

28-           طراحی الگوی مطلوب ایجاد شبکه های رادیویی- تلویزیونی و رسانه های نوین(با همکاری: عباس نژادعبدالله، محمد بدخشان)، نشریه چشم انداز رسانه ملی، سال اول، شماره 2، بهار و تابستان 1393

29-            طراحی وتدوین مدل قابلیت و شایستگی های کلیدی سرمایه های انسانی رسانه ملی، با سعید علوی وفا، فصلنامه چشم انداز رسانه ملی، سال اول،پیش شماره 1، زمستان 92

30-           طراحی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی رسانه ملی، با سعیدعلوی وفا، فصلنامه علمی ترویجی رسانه، سال بیست و پنجم، شماره 1، شماره پیاپی 94، بهار
93

31-            تفاوتسازمان های رسانه ای با سازمان های صنعتی،فصلنامه مطالعات میان رشته ای رسانه و فرهنگ، دوره 5، شماره 2، 1394

32-            بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با توانمندسازی روزنامه نگاران روزنامه های سراسری چاپ تهران، باهمکاری امید حهانشاهی، علی دادور، محمد سلطانی فر، فصلنامه مطالعات رسانه ای، سال دهم، شماره 29، تابستان 94

33-           فرصت های پنهان راهپیمایی اربعین، 1394، مدنیت، عقلانیت، معنویت در بستر اربعین، به کوشش مسعود معینی پور، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، نشر سوره

34-           سپهر رسانه و چالش های پیش رو، 1394، فصلنامه رسانه، سال بیستم، شماره 3، پائیز 1394

35-           نسخه رسانه ای اقتصاد مقاومتی، 1395، فصلنامه رسانه، مرکز مطالعات رسانه وزارت ارشاد اسلامی

36-           تکنیک های جنگ روانی پوشش خبری، ماهنامه علمی- تخصصی مدیریت رسانه، سال چهارم، بهمن ماه 1395، شماره 27

37-           بازارسازی در سیما، راهبرد ارتقاء کیفیت و کاهش هزینه، دومین کنقرانس بین المللی مدیریت رسانه، تهران، 1395

38-           - Investigation Semiotic in Public Service Announsment of Radio Health Channel, International Journal Applied Linguistic& English Literature, January 2015, with: Jullani and Pahlavanzadeh& 

39-           نسخه رسانه اقتصاد مقاومتی، 1395، ویژه نامه نشریه علمی ترویجی رسانه، تابستان 1395

40-           تکنیک های جنگ روانی و پوشش خبری انتخابات، 1395، ماهنامه مدیریت رسانه، با دکتر جهانشاهی، آزیتا فرضی

41-           الگوهای هنجاری تولید محتوا، راهبرد مزیت رقابتی، 1396، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگ، ارتباطات، بهار 96، شماره 69

42-            گزارشگری فوتبال در رادیو براساس کارکردهای رادیو، 1396، زبان و رسانه ملی، نشر نویسه پارسی

43-           The Effect of Quran and Custom on People`s Social Life Style in Media, 2018, with others, International Journal for Social Studies, Vol 04, Juen 2018 

44-           آینده مصرف رسانه ای مخاطبان، 1397،با همکاری ملیکا بردبار،سید وحیدعقیلی،فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات،سال نوزدهم، شماره 75 پائیز 97

45-            تشخص سازی(Personal Branding) یا مدیریت تأثیرگذار هویت در شبکه های اجتماعی، فرهنگ و رسانه، دوره 8، پائیز و زمستان 1397، ص 77- 104

46-            اخلاق حرفه ای و کاربردی رسانه، زمستان 97، با همکاری احمدی، ظهیر، همایش بین المللی اخلاق رسانه تهران- معاونت برنامه ریزی صدا وسیما- دانشگاه صدا و سیما

47-            کارکرد نشانه شناسی لایه ای به عنوان روش تحلیل متن در قالب "PSA" در رادیو سلامت، 1397، با همکاری جولانی، طاهره و پهلوان زاده، محسن، فصلنامه رسانه های دیداری شنیداری، دوره 12، شماره 28، زمستان 97

48-           مطالعه سطح سواد رسانه ای در کاربران اجتماعی، مطالعه موردی شبکه اجتماعی تلگرام، 97، با همکاری نصرت الله نعمتی فر، هاجر کاظمی، فصلنامه علمی مطالعات رسانه های نوین، دوره 4، شماره 16، زمستان 97

49-           مطالعه ویژگی های عنصر مکان در نمایش رادیویی، 1397، مطالعات بین رشته ای ارتباطات و رسانه، شماره 1، پائیز 97

50-            قابلیت های موسیقی محلی مازندران در برنامه سازی رادیویی، 98، با همکاری محمدی سکندهی، فصلنامه علمی تخصصی فرهنگ مردم، شماره 56 بهار 1398

51-            شناسایی عوامل کلیدی رسانه ای سیاستگذاری رادیو- تلویزیون در ایران، فصلنامه پوهش های ارتباطی، سال 26، زمستان 98

52-           راهکارهای رقابتی برای ارتقای جایگاه سیمای جمهوری اسلامی در سپهر رسانه، 1398، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، با همکاری، صلواتیان، سیاوش، فینی زاده، محسن، شماره 4، زمستان 98

53-           چگونگی بازنمایی عناصر هویتی بومی در برنامه های رادیویی، مطالعه موردی برنامه جوان رادیو فارس، 1398، تهران، ششمین احلاس جهانی صدا، با همکاری فاطمه محمدیانفر
54 -           برساخت بدن در تلویزیون، مورد مطالعه: تبلیغات شبکه اول سیما، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، دوره 14، شماره 1، بهار 99

55-           سیاست های رسانه ها در بحران ناشی از عوامل طبیعی 1399، فصلنامه فرهنگ و رسانه، دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399

56-          ظرفیت های درام موسیقایی در تولید مستند رادیویی، 1399، با همکاری پدرام بهابادی، مجید شریف خدایی، فصلنامه علمی- پژوهشی تئاتر، بهار 1399، شماره 80

57-            الگوی مفهومی نظام رسانه ای در اندیشه امام و رهبری، 1399، با همکاری رضایی، اکبر، پژوهش های ارتباطی، سال بیست و هفتم، شماره 4، زمستان 1399

58-           تفاوت معنای موسیقی رادیو و تلویزیون، 1399، فصلنامه فرهنگ هنر و ارتباطات، شماره 51، پائیز 99

59-            ذینفعان اصلی کاربری فضای مجازی، 1400، دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست های فرهنگی، پائیز و زمستان 1400،
دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 17

60-           تحول مؤلفه های قدرت در عصر شبکه، 1400، فصلنامه مطالعات رسانه های نوین،دوره 7، شماره 28، زمستان 1400، با همکاری کمیل خجسته

61-            اخلاق حرفه ای رسانه ها در جمهوری اسلامی ایران، مفاهیم و مصادیق، 1399، با همکاری ظهیر احمدی، فصلنامه علمی- ترویجی اخلاق، سال 10، شماره 36، پائیز 1399

62-           تحلیل نشانه شناسی بدن در تبلیغات تجاری(مطالعه موردی: شبکه ماهواره جم تی وی)، با همکاری، میرزاخانی، معصومه، ساروخانی، باقر، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، 1399، دوره 12، شماره 4

63-           شناسایی و تبیین اصول و شیوه های طراحی جدول پخش شبکه های سیما، با هکاری مینایی مهدی، پورحسین رضا، شریفی سیدمهدی، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 1400، دوره 15، شماره 1

64-           تدوین چارچوب توسعه ورزش دانشجویی از طریق رسانه، خواجه صالحانی مریم، قاسمی حمید، آزادفدا شیوا، 1400، فصلنامه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دوره 9، شماره 33

65-            الگوی راهبردی مهندسی نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران در نگاه خبرگان رسانه، با همکاری، رضایی، اکبر، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، سال پنجم، شماره 18، تابستان 1400، ص 41- 72

66-            رهبران افکار در شبکه های اجتماعی(مطالعه موردی، رهبران فکری سیاسی در توئیتر) با همکاری فیاضی بروجنی، سید محمد رضا، رسانه و فرهنگ، 1400، دوره 11، شماره 1

67-           ارائه الگوی حکمرانی در پلتفرم های ویدئویی آنلاین با تأکید بر نقش صنعت(خود تنظیم گری)، فصلنامه رسانه و فرهنگ، با همکاری مرتضی قاسم زاده عراقی، شاه محمدی، عبدالرضا، پائیز و زمستان 1400، دوره 11، شماره 2

          68-          معیارهای طراحی ساختارهای برنامه های ترکیبی رادیویی با همکاری، روشن فاطمه، عظیمی فرد فاطمه، صفائیان زهرا، فصلنامه رسانه، سال 32، شماره 4

          69- تحلیل مقایسه ای گفتمان تبلیغات "شبکه یک" و "شبکه ماهواره ای جم تی وی" در حوزه بدن، 1400، با همکاری معصومه میرزاخانی، فصلنامه رهپویه ارتباطات و فرهنگ، دوره اول، شماره، دوم، زمستان 1400

 

 

  

 

 

 

 

 

 


      ج) شرکت در سمينارها و جشنواره هاي داخلي و خارجي

1-    روش شناسي شهيد مطهري در تشريح مسائل مربوط به زنان، همايش بين المللي حکمت مطهر ، ارديبهشت 1383

2-     بررسي نسبت رسانه و دين ، مطالعه موردي مناسک رسانه اي، سمينار بين المللي دين و رسانه ، آبان 84

3-    موانع و محدوديت هاي کاربرد متعادل خوف و رجاء بعنوان مهم دو اصل مهم تربيتي در رسانه هاي مدرن با تاکيد بر راديو و تلويزيون، سمينار بين المللي دين و رسانه ، آبان 84

4-     بررسي عملکرد رسانه هاي غربي در انتخابات اخير رياست جمهوري ايران، سمينار سياست هاي خارجي رسانه اي آمريکا ، 11 مهر 1384

5-     تاثير راديو بر فلسفه موسيقي (Impact of Radio on Music Philosophy)، همايش سالانه سازمانهاي راديويي عضو ABU سنگاپور 2007

6-    رسانه هاي سنتي در عصر ديجيتال : چالش ها و راهکارها(Traditional Media in The Digital Age, Challenges and Solutions) ، چهل و چهارمين اجلاس اتحاديه راديو و تلويزيونهاي آسيا و اقيانوسيه (ABU) تهران 2008

7-    راديو و تئاتر، دو رسانه رودر رو(Radio and Theater, Tow Media, Face to Face)، همايش سالانه سازمانهاي راديويي عضو ABU سنگاپور 2008

8-    راديو و حوزه هاي فرهنگي Radio and Cultural Scopes )، هفتمين كنفرانس دوسالانه ارتباطات ميان فرهنگي دانشگاه پوترا مالزي 2009

9-     وظيفه امروز ما در برابر زبان فارسي در دكن، همايش بين المللي سهم دكن/ هند جنوبي در توسعه و گسترش زبان و اذبيات فارسي 28-30 مارس 2009 دانشگاه عثمانيه حيدر آباد هند

10-            نقش کنش جمعی کاربرد موسیقی در رادیو(The role of collective action in the use of music in radio)، نهمین کنفرانس بین الملل رادیو، تهران، اردیبهشت 87

11-           مبانی متکثر نظام کیفیت، اولین نشست علمی ارتقاء کیفیت در محصولات و فعایت های دستگاه های فرهنگی، تهران 1388

12-            مقبول مشروع"،پيشنهادي براي تئوري هنجاري رسانه اي جمهوري اسلامي ايران(" Legitimately Acceptable ", a proposal for the media normative theory of the Islamic Republic of Iran) دومين كنفرانس بين المللي دين و رسانه آبان ماه 88

13-           تفاوت سازمان های رسانه ای با سازمان های صنعتی، کنفرانس بین المللی فلسفه رسانه، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، زمستان 1390

14-           ماهیت محتوای رسانه ها چیست؟ (What is Essence of Media Content) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت رسانه، تهران، 1394

15-           الگوهای محتوای رسانه ها(Patters of Media Content)، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت رسانه، تهران، بهمن 94

16-           تبلیغات انتخابات، تجاری یا اطلاع رسانی، همایش اخلاق انتخابات، تهران دانشگاه تربیت مدرس، بهمن 94

17-           ماهیت محتوای رسانه ها چیست؟ سومین کنفرانس بین المللی مدیریت رسانه، تهران، 1394

18-           نشست تخصصی سواد رسانه و خانواده، پژوهشگاه عتوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پائیز 97

19-           نشست تخصصی اخلاق حرفه ای در پژوهش، دانشگاه صدا و سیما، زمستان 97

20-           اخلاق کاربردی در رسانه، همایش اخلاق رسانه، تهران، اسفند 97

21-           نشست تخصصی سیاستگذاری رسانه ای، دانشگاه صدا و سیما، اسفند 97

22-           نشست تخصصی بررسی سیاست های رسانه ها در مدیریت بحران سیل فروردین 98، دانشگاه آزاد مرکز، 22 فروردین98

23-           نشست تخصصی بررسی اقدامات رسانه ها در سیل فروردین 98، دانشکده ارتباطات سوره، اردیبهشت 98

24-           کرسی ترویجی، الگوی هنجاری تولید محتوا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، زمستان 99

25-           کرسی ترویجی، رویکردهای رسانه به مخاطب، پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات، زمستان 99

26-           کرسی ترویجی، طیف پنجگانه هنجار تولید رسانه، پژوهشگاه مطالعات فرهنگ و علوم انسانی، بهار 1400

27-           کرسی ترویجی نظریه هنجار رسانه ای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه صدا و سیما، پاییز 1400

28-           نقد کتاب سایه روشن های تقوا درفضای مجازی، آبان 1400، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات