منوی اصلی سايت
تألیفات:

الف) کتاب ها
1- تاثير معماري مسکوني بر سنت هاي اجتماعي ، مطالعه موردي هويزه ، انتشارات سروش، 1376
2- جامعه شناسي راديو (ويرايش اول)، اداره کل تحقيق و توسعه صدا، 1380
3- جامعه شناسي راديو (ويرايش دوم)، اداره کل تحقيق و توسعه صدا ،1381
4-جامعه شناسي راديو (متن انگليسي)، اداره كل پژوهش هاي راديو، 1387
5- تاملات جامعه شناختي درباره راديو ،اداره کل پژوهش راديو، 1384
6- مطالعات جامعه شناختي درباره راديو ، اداره کل پژوهش راديو ،1385
7-جامعه شناسي راديو و رسانه ، اداره کل پژوهش راديو ،1386
8- راديو، مديريت و جامعه ، دفتر پژوهش هاي راديو1387
9-  زنان ،هويت و امنيت ملي، (در دست انتشار)
10-رادیو چیست؟ مطالعه جامعه شناختی رادیو، 1392، مرکز مطالعات رسانه وزارت ارشاد اسلامی
11- مدیریت رسانه(مجموعه مقالات)،
1393، انتشارات تیسا
12- ارتباطات خطر، نظریه ها و مدیریت آن،
1394، نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
13- جامعه، موسیقی، رادیو، 1395، انتشارات سروش
14- جامعه شناسی انتقادی تبلیغات تجاری، 1396، انتشارات دانشگاه صدا و سیما
15-رادیو چیست، 1397، چاپ دوم با اضافات، انتشارات دانشگاه صدا و سیما و مرکز مطالعات رسانه وزارت ارشاد اسلامی

16- اخلاق حرفه ای و کاربردی رسانه، زمستان 97، با همکاری احمدی، ظهیر، نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و همایش بین المللی اخلاق رسانه
17- تنظیم گری رسانه های صوتی و تصویری نوین، مبانی تجربه ها و راهبردها، 1398، با همکاری، اسماعیلیان، ملیحه و ناظمی، امیر، نشر دانشگاه صدا و سیما
18- ارتباطات خطر، 1399، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، چاپ دوم با نجدید نظز و اضافات
19- رسانه های جایگزین، 1399، ترجمه و تألیف، با همکاری، نجفی، مرکز افکارسنجی صدا و سیما
20- زنانگی و کالاوارگی در تبلیغات، 1399، با همکاری دکتر ساروخانی، معصومه میرزاخانی، نشر دانشگاه صدا و سیما
21- دستنامه تولیدات اجتماعی رادیو، 1399،
باهمکاری اساتید گروه رادیو دانشگاه صدا و سیما، نشر دانشگاه صدا و سیما
22- فرازهایی در مدیریت رسانه، 1399، نشر مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما
23- تاریخ تبلیغات بازرگانی صدا و سیما، 1399، نشر دانشگاه صدا و سیما
24- الگوهای هنجاری تولید محتوا، 1399، دانشگاه صدا و سیما
25- انقلاب، موسیقی، رادیو، 1400، با همکاری، عاطفه آقامحمدی، مهدی سدیفی، نشر دانشگاه صدا و سیما
26- نظریه هنجاری مقبول مشروع، نظریه هنجاری رسانه های جمهوری اسلامی ، 1400، با همکاری، احمدی، ظهیز، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

ب) مقالات
1- گفتاري در ماهيت راديو، ماهنامه تخصصي راديو، سال اول، شماره 1
2- راديو هاي محلي ، ماهنامه تخصصي راديو ، شماره 7، آذر ماه 80
3- مقايسه کارکرد واقعيت رسانه اي در راديو و تلويزيون، ماهنامه تخصصي راديو، 4شماره 14 ،دي 81
5- نام گذاري برنامه هاي راديو ، ماهنامه تخصصي راديو، شماره 15، اسفند 81
6- کمي سازي و استاندارد سازي ارزشيابي برنامه ها در راديو ، ماهنامه تخصصي راديو، شماره 16 ،ارديبهشت 82
7- تاثير جويباري يا سيلابي راديو بر مخاطبان ، ماهنامه تخصصي راديو، شماره 22، تير 83
8- نويسندگي براي راديو و اصول نوشتار هاي راديويي ، ماهنامه تخصصي راديو ، شماره 23، شهريور 83
9- تئوري وابستگي به رسانه ها و کاربرد آن در راديو هاي ايران ، ماهنامه تخصصي راديو ،شماره 26، ارديبهشت 84
10- تيپولوژي برنامه سازان و برنامه هاي راديو بر اساس فرم و محتوا ، ماهنامه تخصصي راديو، شماره 29، آبان 84
11- هويت راديو چگونه ساخته مي شود ، ماهنامه تخصصي راديو ، شماره 34، بهمن 84
12- موسيقي راديو و فلسفه شنيدن ، ماهنامه تخصصي راديو شماره 35
13- کارکردهاي راديو در جنگ‌، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال 10 شماره 34، تابستان 82
14- تاثير پذيرش نظريه همانندي رسانه اي در برنامه ريزي هاي آموزشي رسانه با تاکيد بر راديو ، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال10، شماره 33، بهار 82
15- گفتمان ايدئولوژيکي غالب در رسانه هاي جمعي و بيانات مسئولان امر در حوزه زنان، پژوهش و سنجش، سال 11، شماره 38، تابستان 83
16- بحران بلاياي طبيعي و نقش ويژه راديو در کنترل آن ، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال 12 شماره 42 – 43، تابستان و پاييز 84
17- مقدمه اي بر نظريه انتقادي در حوزه ارتباطات ، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال 11، شماره 37
18- نظريه گفتمان و راديو ، فصلنامه ارتباطات و فرهنگ، شماره 1، زمستان 82
19- بررسي نحوه استفاده رسانه هاي بيگانه(BBC و VOA) از مسائل زنان براي تغييرات فرهنگي در ايران ، فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات ،بهار و تابستان 84 
20
_ اصول اخلاق حرفه اي خبرنگاران و رسانه هاي جمعي در مديريت بحران (زلزله)، فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي، سال 15، شماره 56، زمستان 1387
21- كنش جمي كاربرد موسيقي در راديو، فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي
22- تغيير مأموريت مراكز استاني كليدي براي دستيابي به منابع راهبردي، ماهنامه افق رسانه، شماره 89، ويژه بهار90
23- بحران ارتباطات و ارتباطات بحران، نشریه افق رسانه، شماره 90، تابستان 90
24- تغییر مأموریت شبکه های ملی سیما، نشریه افق رسانه، شماره 93، بهار 91
26- فلسفه رادیو آوا، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال بیستم، شماره 1 (پیاپی 73)، بهار 1392
26- مدل های تطابق با تکنولوژی در رسانه ها( با همکاری محسن فرامرزی)، 1392، فصلنامه علمی ترویجی رسانه، شماره پائیز 92
27- طراحی الگوی مطلوب ایجاد شبکه های رادیویی- تلویزیونی و رسانه های نوین(با همکاری: عباس نژادعبدالله، محمد بدخشان)، نشریه چشم انداز رسانه ملی، سال اول، شماره 2، بهار و تابستان 1393
28- طراحی وتدوین مدل قابلیت و شایستگی های کلیدی سرمایه های انسانی رسانه ملی، با سعید علوی وفا، فصلنامه چشم انداز رسانه ملی، سال اول،پیش شماره 1، زمستان 92
29- طراحی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی رسانه ملی، با سعیدعلوی وفا، فصلنامه علمی ترویجی رسانه، سال بیست و پنجم، شماره 1، شماره پیاپی 94، بهار 93
30- تفاوتسازمان های رسانه ای با سازمان های صنعتی،فصلنامه مطالعات میان رشته ای رسانه و فرهنگ، دوره 5، شماره 2،
1394
31- بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با توانمندسازی روزنامه نگاران روزنامه های سراسری چاپ تهران، باهمکاری امید حهانشاهی، علی دادور، محمد سلطانی فر، فصلنامه مطالعات رسانه ای، سال دهم، شماره 29، تابستان 94
32- فرصت های پنهان راهپیمایی اربعین، 1394، مدنیت، عقلانیت، معنویت در بستر اربعین، به کوشش مسعود معینی پور، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، نشر سوره
33- سپهر رسانه و چالش های پیش رو، 1394، فصلنامه رسانه، سال بیستم، شماره 3، پائیز 1394
34- نسخه رسانه ای اقتصاد مقاومتی، 1395،
فصلنامه رسانه، مرکز مطالعات رسانه وزارت ارشاد اسلامی
35- تکنیک های جنگ روانی پوشش خبری، ماهنامه علمی- تخصصی مدیریت رسانه، سال چهارم، بهمن ماه 1395، شماره 27
36- بازارسازی در سیما، راهبرد ارتقاء کیفیت و کاهش هزینه، دومین کنقرانس بین المللی مدیریت رسانه، تهران، 1395
37- Investigation Semiotic in Public Service Announsment of Radio Health Channel
, International Journal Applied Linguistic& English Literature, January 2015, with: Jullani and Pahlavanzadeh& 
38- نسخه رسانه اقتصاد مقاومتی، 1395، ویژه نامه نشریه علمی ترویجی رسانه، تابستان 1395
39- تکنیک های جنگ روانی و پوشش خبری انتخابات، 1395، ماهنامه مدیریت رسانه، با دکتر جهانشاهی، آزیتا فرضی
40- الگوهای هنجاری تولید محتوا، راهبرد مزیت رقابتی، 1396، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگ، ارتباطات، بهار 96، شماره 69
41- گزارشگری فوتبال در رادیو براساس کارکردهای رادیو، 1396، زبان و رسانه ملی، نشر نویسه پارسی
42The Effect of Quran and Custom on People`s Social Life Style in Media, 2018, with others, International Journal for Social Studies, Vol 04, Juen 2018 
43- آینده مصرف رسانه ای مخاطبان، 1397، با همکاری دکتر ملیکا بردبار، دکتر سید وحید عقیلی، فصلنامه مطالعات فرهنگ_ ارتباطات، سال نوزدهم، شماره 75ف پائیز 97
44- تشخص سازی(Personal Branding) یا مدیریت تأثیرگذار هویت در شبکه های اجتماعی، فرهنگ و رسانه، دوره 8، پائیز و زمستان 1397، ص 77- 104
45
- اخلاق حرفه ای و کاربردی رسانه، زمستان 97، با همکاری احمدی، ظهیر، همایش بین المللی اخلاق رسانه تهران- معاونت برنامه ریزی صدا وسیما- دانشگاه صدا و سیما
46- کارکرد نشانه شناسی لایه ای به عنوان روش تحلیل متن در قالب "PSA" در رادیو سلامت، 1397، با همکاری جولانی، طاهره و پهلوان زاده، محسن، فصلنامه رسانه های دیداری شنیداری، دوره 12، شماره 28، زمستان 97
47- مطالعه سطح سواد رسانه ای در کاربران اجتماعی، مطالعه موردی شبکه اجتماعی تلگرام، 97، با همکاری نصرت الله نعمتی فر، هاجر کاظمی، فصلنامه علمی مطالعات رسانه های نوین، دوره 4، شماره 16، زمستان 97

48- مطالعه ویژگی های عنصر مکان در نمایش رادیویی، 1397، مطالعات بین رشته ای ارتباطات و رسانه، شماره 1، پائیز 97
49- قابلیت های موسیقی محلی مازندران در برنامه سازی رادیویی
، 98، با همکاری محمدی سکندهی، فصلنامه علمی تخصصی فرهنگ مردم، شماره 56 بهار 1398
50- شناسایی عوامل کلیدی رسانه ای سیاستگذاری رادیو- تلویزیون در ایران، فصلنامه رسانه و فرهنگ، سال 26، زمستان 98
51- زاهکارهای رقابتی برای ارتقای جایگاه سیمای جمهوری اسلامی در سپهر رسانه، 1398، با همکاری، صلواتیان، سیاوش، فینی زاده، محسن، شماره 4، زمستان 98
52- چگونگی بازنمایی عناصر هویتی بومی در برنامه های رادیویی، مطالعه موردی برنامه جوان رادیو فارس، 1398، تهران، ششمین احلاس جهانی صدا، با همکاری فاطمه محمدیانفر
53- برساخت بدن در تلویزیون، مورد مطالعه: تبلیغات شبکه اول سیما،
فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، دوره 14، شماره 1، بهار 99
54- سیاست های رسانه ها در بحران ناشی از عوامل طبیعی 1399، فصلنامه فرهنگ و رسانه، دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399

55-ظرفیت های درام موسیقایی در تولید مستند رادیویی، 1399، با همکاری پدرام بهابادی، مجید شریف خدایی، فصلنامه علمی- پژوهشی تئاتر، بهار 1399، شماره 80
56- ا
لگوی مفهومینظام رسانه ای در اندیشه امام و رهبری، 1399، با همکاری رضایی، اکبر، پژوهش های ارتباطی، سال بیست و هفتم، شماره 4، زمستان 1399
57- تفاوت معنای موسیقی رادیو و تلویزیون، 1399، فصلنامه فرهنگ هنر و ارتباطات، شماره 51، پائیز 99
58- ذینفعان اصلی کاربری فضای مجازی،
دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست های فرهنگی(زیرچاپ)
59- مؤلفه های قدرت در عصر شبکه،
فصلنامه مطالعات رسانه های نوین، زیر چاپ
60- اخلاق حرفه ای رسانه ها در جمهوری اسلامی ایران، مفاهیم و مصادیق، 1399، با همکاری ظهیر احمدی، فصلنامه علمی- ترویجی اخلاق، سال 10، شماره 36، پائیز 1399

61- تحلیل نشانه شناسی بدن در تبلیغات تجاری(مطالعه موردی: شبکه ماهواره جم تی وی)،
با همکاری، میرزاخانی، معصومه، ساروخانی، باقر، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، 1399، دوره 12، شماره 4
62- شناسایی و تبیین اصول و شیوه های طراحی جدول پخش شبکه های سیما، با هکاری مینایی مهدی، پورحسین رضا، شریفی سیدمهدی، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 1400، دوره 15، شماره 1
63- تدوین چارچوب توسعه ورزش دانشجویی از طریق رسانه، خواجه صالحانی مریم، قاسمی حمید، آزادفدا شیوا، 1400، دوره 9، شماره 33

64- الگوی راهبردی مهندسی نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران در نگاه خبرگان رسانه، با همکاری، رضایی، اکبر، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، سال پنجم، شماره 18، تابستان 1400، ص 41- 72
65- رهبران افکار در شبکه های اجتماعی(مطالعه موردی، رهبران فکری سیاسی در توئیتر) با همکاری فیاضی بروجنی، سید محمد رضا، رسانه و فرهنگ، 1400، دوره 11، شماره 1

66- ارائه الگوی حکمرانی در پلتفرم های ویدئویی آنلاین با تأکید بر نقش صنعت (خود تنظیم‌گری)، با همکاری مرتضی قاسم زاده عراقی، شاه محمدی، عبدالرضا، پائیز و زمستان 1400، دوره 11، شماره 2

 ج) شرکت در سمينارها و جشنواره هاي داخلي و خارجي
1- روش شناسي شهيد مطهري در تشريح مسائل مربوط به زنان، همايش بين المللي حکمت مطهر ، ارديبهشت 1383
2- بررسي نسبت رسانه و دين ، مطالعه موردي مناسک رسانه اي، سمينار بين المللي دين و رسانه ، آبان 84
3- موانع و محدوديت هاي کاربرد متعادل خوف و رجاء بعنوان مهم دو اصل مهم تربيتي در رسانه هاي مدرن با تاکيد بر راديو و تلويزيون، سمينار بين المللي دين و رسانه ، آبان 84

4- بررسي عملکرد رسانه هاي غربي در انتخابات اخير رياست جمهوري ايران، سمينار سياست هاي خارجي رسانه اي آمريکا ، 11 مهر 1384
5- Impact of Radio on Music Philosophy"تاثير راديو بر فلسفه موسيقي ، همايش سالانه سازمانهاي راديويي عضو ABU سنگاپور 2007
6-  Traditional Media in The Digital Age, Challenges and Solutions رسانه هاي سنتي در عصر ديجيتال : چالش ها و راهکارها، چهل و چهارمين اجلاس اتحاديه راديو و تلويزيونهاي آسيا و اقيانوسيه (ABU) تهران 2008
7-Radio and Theater, atow Media, Face to Faceراديو و تئاتر، دو رسانه رودر رو، همايش سالانه سازمانهاي راديويي عضو ABU سنگاپور 2008
8- Radio and Cultural Scopes راديو و حوزه هاي فرهنگي، هفتمين كنفرانس دوسالانه ارتباطات ميان فرهنگي دانشگاه پوترا مالزي 2009
9- وظيفه امروز ما در برابر زبان فارسي در دكن، همايش بين المللي سهم دكن/ هند جنوبي در توسعه و گسترش زبان و اذبيات فارسي 28-30 مارس 2009 دانشگاه عثمانيه حيدر آباد هند
10- The role of collective action in the use of music in radioنقش کنش جمعی کاربرد موسیقی در رادیو، نهمین کنفرانس بین الملل رادیو، تهران، اردیبهشت 87
11- مبانی متکثر نظام کیفیت، اولین نشست علمی ارتقاء کیفیت در محصولات و فعایت های دستگاه های فرهنگی، تهران 1388
12- " Legitimately Acceptable ", a proposal for the media normative theory of the Islamic Republic of Iranمقبول مشروع"،پيشنهادي براي تئوري هنجاري رسانه اي جمهوري اسلامي ايران دومين كنفرانس بين المللي دين و رسانه آبان ماه 88
12- تفاوت سازمان های رسانه ای با سازمان های صنعتی، کنفرانس بین المللی فلسفه رسانه، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، زمستان 1390
13- ماهیت محتوای رسانه ها چیست؟ سومین کنفرانس بین المللی مدیریت رسانه، تهران، 1394
14- الگوهای محتوای رسانه ها، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت رسانه، تهران، بهمن 94
15- تبلیغات انتخابات، تجاری یا اطلاع رسانی، همایش اخلاق انتخابات، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، بهمن 94
16- ماهیت محتوای رسانه ها چیست؟ سومین کنفرانس بین المللی مدیریت رسانه، تهران، 1394
17-
نشست تخصصی سواد رسانه و خانواده،
پژوهشگاه عتوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پائیز 97
18- نشست تخصصی اخلاق حرفه ای در پژوهش، دانشگاه صدا و سیما، زمستان 97
19- اخلاق کاربردی در رسانه، همایش اخلاق رسانه، تهران، اسفند 97
20- نشست تخصصی سیاستگذاری رسانه ای، دانشگاه صدا و سیما، اسفند 97
21- نشست تخصصی بررسی سیاست های رسانه ها در مدیریت بحران سیل فروردین 98، دانشگاه آزاد مرکز، 22 فروردین98
22- نشست تخصصی بررسی اقدامات رسانه ها در سیل فروردین 98، دانشکده ارتباطات سوره، اردیبهشت 98
23- کرسی ترویجی، الگوی هنجاری تولید محتوا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، زمستان 99
24، کرسی ترویجی، رویکردهای رسانه به مخاطب، پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات، زمستان 99
25- کرسی ترویجی، طیف پنجگانه هنجار تولید رسانه، پژوهشگاه مطالعات فرهنگ و علوم انسانی، بهار 1400
26-
کرسی ترویجی نظریه هنجار رسانه ای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه صدا و سیما، پاییز 1400
27- نقد کتاب سایه روشن های تقوا درفضای مجازی، آبان 1400، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات