منوی اصلی سايت
تألیفات:

الف) کتاب ها
1- تاثير معماري مسکوني بر سنت هاي اجتماعي ، مطالعه موردي هويزه ، انتشارات سروش، 1376
2- جامعه شناسي راديو (ويرايش اول)، اداره کل تحقيق و توسعه صدا، 1380
3- جامعه شناسي راديو (ويرايش دوم)، اداره کل تحقيق و توسعه صدا ،1381
4-جامعه شناسي راديو (متن انگليسي)، اداره كل پژوهش هاي راديو، 1387
5- تاملات جامعه شناختي درباره راديو ،اداره کل پژوهش راديو، 1384
6- مطالعات جامعه شناختي درباره راديو ، اداره کل پژوهش راديو ،1385
7-جامعه شناسي راديو و رسانه ، اداره کل پژوهش راديو ،1386
8- راديو، مديريت و جامعه ، دفتر پژوهش هاي راديو1387
9-  زنان ،هويت و امنيت ملي، (در دست انتشار)
10-رادیو چیست؟ مطالعه جامعه شناختی رادیو، 1392، مرکز مطالعات رسانه وزارت ارشاد اسلامی
11- مدیریت رسانه(مجموعه مقالات)، 1393، انتشارات تیسا
12- ارتباطات خطر، نظریه ها و مدیریت آن،
1394، نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
13- جامعه، موسیقی، رادیو، 1395، انتشارات سروش
14- جامعه شناسی انتقادی تبلیغات تجاری، 1396، انتشارات دانشگاه صدا و سیما
15-رادیو چیست، 1397، چاپ دوم با اضافات، 
انتشارات دانشگاه صدا و سیما و مرکز مطالعات رسانه وزارت ارشاد اسلامی


ب) مقالات
1- گفتاري در ماهيت راديو، ماهنامه تخصصي راديو، سال اول، شماره 1
2- راديو هاي محلي ، ماهنامه تخصصي راديو ، شماره 7، آذر ماه 80
3- مقايسه کارکرد واقعيت رسانه اي در راديو و تلويزيون، ماهنامه تخصصي راديو، 4شماره 14 ،دي 81
5- نام گذاري برنامه هاي راديو ، ماهنامه تخصصي راديو، شماره 15، اسفند 81
6- کمي سازي و استاندارد سازي ارزشيابي برنامه ها در راديو ، ماهنامه تخصصي راديو، شماره 16 ،ارديبهشت 82
7- تاثير جويباري يا سيلابي راديو بر مخاطبان ، ماهنامه تخصصي راديو، شماره 22، تير 83
8- نويسندگي براي راديو و اصول نوشتار هاي راديويي ، ماهنامه تخصصي راديو ، شماره 23، شهريور 83
9- تئوري وابستگي به رسانه ها و کاربرد آن در راديو هاي ايران ، ماهنامه تخصصي راديو ،شماره 26، ارديبهشت 84
10- تيپولوژي برنامه سازان و برنامه هاي راديو بر اساس فرم و محتوا ، ماهنامه تخصصي راديو، شماره 29، آبان 84
11- هويت راديو چگونه ساخته مي شود ، ماهنامه تخصصي راديو ، شماره 34، بهمن 84
12- موسيقي راديو و فلسفه شنيدن ، ماهنامه تخصصي راديو شماره 35
13- کارکردهاي راديو در جنگ‌، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال 10 شماره 34، تابستان 82
14- تاثير پذيرش نظريه همانندي رسانه اي در برنامه ريزي هاي آموزشي رسانه با تاکيد بر راديو ، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال10، شماره 33، بهار 82
15- گفتمان ايدئولوژيکي غالب در رسانه هاي جمعي و بيانات مسئولان امر در حوزه زنان، پژوهش و سنجش، سال 11، شماره 38، تابستان 83
16- بحران بلاياي طبيعي و نقش ويژه راديو در کنترل آن ، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال 12 شماره 42 – 43، تابستان و پاييز 84
17- مقدمه اي بر نظريه انتقادي در حوزه ارتباطات ، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال 11، شماره 37
18- نظريه گفتمان و راديو ، فصلنامه ارتباطات و فرهنگ، شماره 1، زمستان 82
19- بررسي نحوه استفاده رسانه هاي بيگانه(BBC و VOA) از مسائل زنان براي تغييرات فرهنگي در ايران ، فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات ،بهار و تابستان 84
20- گذري در تاريخ ديجيتال ، روزنامه جام جم ، شنبه 3 / 9 / 1386
21_ اصول اخلاق حرفه اي خبرنگاران و رسانه هاي جمعي در مديريت بحران (زلزله)، فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي، سال 15، شماره 56، زمستان 1387
22- كنش جمي كاربرد موسيقي در راديو، فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي
23- تغيير مأموريت مراكز استاني كليدي براي دستيابي به منابع راهبردي، ماهنامه افق رسانه، شماره 89، ويژه بهار90
24- بحران ارتباطات و ارتباطات بحران، نشریه افق رسانه، شماره 90، تابستان 90
25- تغییر مأموریت شبکه های ملی سیما، نشریه افق رسانه، شماره 93، بهار 91
26- فلسفه رادیو آوا، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال بیستم، شماره 1 (پیاپی 73)، بهار 1392
27- مدل های تطابق با تکنولوژی در رسانه ها( با همکاری محسن فرامرزی)، 1392، فصلنامه علمی ترویجی رسانه، شماره پائیز 92
28- طراحی الگوی مطلوب ایجاد شبکه های رادیویی- تلویزیونی و رسانه های نوین(با همکاری: عباس نژادعبدالله، محمد بدخشان)، نشریه چشم انداز رسانه ملی، سال اول، شماره 2، بهار و تابستان 1393
29- طراحی وتدوین مدل قابلیت و شایستگی های کلیدی سرمایه های انسانی رسانه ملی، با سعید علوی وفا، فصلنامه چشم انداز رسانه ملی، سال اول،پیش شماره 1، زمستان 92
30- طراحی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی رسانه ملی، با سعیدعلوی وفا، فصلنامه علمی ترویجی رسانه، سال بیست و پنجم، شماره 1، شماره پیاپی 94، بهار 93
31- تفاوت سازمان های رسانه ای با سازمان های صنعتی،فصلنامه مطالعات میان رشته ای رسانه و فرهنگ، دوره 5، شماره 2،
1394
32- بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با توانمندسازی روزنامه نگاران روزنامه های سراسری چاپ تهران، باهمکاری امید حهانشاهی، علی دادور، محمد سلطانی فر، فصلنامه مطالعات رسانه ای، سال دهم، شماره 29، تابستان 94
33- فرصت های پنهان راهپیمایی اربعین، 1394، مدنیت، عقلانیت، معنویت در بستر اربعین، به کوشش مسعود معینی پور، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، نشر سوره

34- نسخه رسانه ای اقتصاد مقاومتی، 1395، فصلنامه رسانه، مرکز مطالعات رسانه وزارت ارشاد اسلامی
35- تکنیک های جنگ روانی پوشش خبری، ماهنامه علمی- تخصصی مدیریت رسانه، سال چهارم، بهمن ماه 1395، شماره 27
36- بازارسازی در سیما، راهبرد ارتقاء کیفیت و کاهش هزینه، دومین کنقرانس بین المللی مدیریت رسانه، تهران، 1395
37- Investigation Semiotic in Public Service Announsment of Radio Health Channel, International Journal Applied Linguistic& English Literature, January 2015, with: Jullani and Pahlavanzadeh& 
38- نسخه رسانه اقتصاد مقاومتی، 1395، ویژه نامه نشریه علمی ترویجی رسانه، تابستان 1395
39- تکنیک های جنگ روانی و پوشش خبری انتخابات، 1395، ماهنامه مدیریت رسانه، با دکتر جهانشاهی، آزیتا فرضی
40- الگوهای هنجاری تولید محتوا، راهبرد مزیت رقابتی، 1396، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگ، ارتباطات، بهار 96، شماره 69
41- گزارشگری فوتبال در رادیو براساس کارکردهای رادیو، 1396، زبان و رسانه ملی، نشر نویسه پارسی
42- 
The Effect of Quran and Custom on People`s Social Life Style in Media, 2018, with others, International Journal for Social Studies, Vol 04, Juen 2018 
43- آینده مصرف رسانه ای مخاطبان، 1397، با همکاری دکتر ملیکا بردبار، دکتر سید وحید عقیلی، فصلنامه مطالعات فرهنگ_ ارتباطات، سال نوزدهم، شماره 75ف پائیز 97

44- تشخص سازی(Personal Branding) یا مدیریت تأثیرگذار هویت در شبکه های اجتماعی، فرهنگ و رسانه، دوره 8، پائیز و زمستان 1397، ص 77- 104

ج) شرکت در سمينارها و جشنواره هاي داخلي و خارجي
1- روش شناسي شهيد مطهري در تشريح مسائل مربوط به زنان، همايش بين المللي حکمت مطهر ، ارديبهشت 1383
2- بررسي نسبت رسانه و دين ، مطالعه موردي مناسک رسانه اي، سمينار بين المللي دين و رسانه ، آبان 84
3- موانع و محدوديت هاي کاربرد متعادل خوف و رجاء بعنوان مهم دو اصل مهم تربيتي در رسانه هاي مدرن با تاکيد بر راديو و تلويزيون، سمينار بين المللي دين و رسانه ، آبان 84

4- بررسي عملکرد رسانه هاي غربي در انتخابات اخير رياست جمهوري ايران، سمينار سياست هاي خارجي رسانه اي آمريکا ، 11 مهر 1384
5- تاثير راديو بر فلسفه موسيقي ، همايش سالانه سازمانهاي راديويي عضو ABU سنگاپور 2007
6- رسانه هاي سنتي در عصر ديجيتال : چالش ها و راهکارها، چهل و چهارمين اجلاس اتحاديه راديو و تلويزيونهاي آسيا و اقيانوسيه (ABU) تهران 2008

7-راديو و تئاتر، دو رسانه رودر رو، همايش سالانه سازمانهاي راديويي عضو ABU سنگاپور 2008
8- راديو و حوزه هاي فرهنگي، هفتمين كنفرانس دوسالانه ارتباطات ميان فرهنگي دانشگاه پوترا مالزي 2009
9- وظيفه امروز ما در برابر زبان فارسي در دكن، همايش بين المللي سهم دكن/ هند جنوبي در توسعه و گسترش زبان و اذبيات فارسي 28-30 مارس 2009 دانشگاه عثمانيه حيدر آباد هند
10- کاربرد کنش جمعی کاربرد موسیقی در رادیو، نهمین کنفرانس بین الملل رادیو، تهران، اردیبهشت 87
11- مبانی متکثر نظام کیفیت، اولین نشست علمی ارتقاء کیفیت در محصولات و فعایت های دستگاه های فرهنگی، تهران 1388
12- " مقبول مشروع"،پيشنهادي براي تئوري هنجاري رسانه اي جمهوري اسلامي ايران دومين كنفرانس بين المللي دين و رسانه آبان ماه 88
12- تفاوت سازمان های رسانه ای با سازمان های صنعتی، کنفرانس بین المللی فلسفه رسانه، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، زمستان 1390
13-
ماهیت محتوای رسانه ها چیست؟ سومین کنفرانس بین المللی مدیریت رسانه، تهران، 1394
14-
الگوهای محتوای رسانه ها، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت رسانه، تهران، بهمن 94

15- تبلیغات انتخابات، تجاری یا اطلاع رسانی، همایش اخلاق انتخابات، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، بهمن 94

16- ماهیت محتوای رسانه ها چیست؟ سومین کنفرانس بین المللی مدیریت رسانه، تهران، 1394
17-
نشست تخصصی سواد رسانه و خانواده،
پژوهشگاه عتوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پائیز 97
18- نشست تخصصی اخلاق حرفه ای در پژوهش، دانشگاه صدا و سیما، زمستان 97
19- اخلاق کاربردی در رسانه، همایش اخلاق رسانه، تهران، اسفند 97
20- نشست تخصصی سیاستگذاری رسانه ای، دانشگاه صدا و سیما، اسفند 97
21- نشست تخصصی بررسی سیاست های رسانه ها در مدیریت بحران سیل فروردین 98، دانشگاه آزاد مرکز، 22 فروردین98

22- نشست تخصصی بررسی اقدامات رسانه ها در سیل فروردین 98، دانشکده ارتباطات سوره، اردیبهشت 98