منوی اصلی سايت
تألیفات:

الف) کتاب ها


1.      تاثير معماري مسکوني بر سنت هاي اجتماعي ، مطالعه موردي هويزه ، انتشارات سروش، 1376

2.      جامعه شناسي راديو (ويرايش اول)، اداره کل تحقيق و توسعه صدا، 1380

3.     جامعه شناسي راديو (ويرايش دوم)، اداره کل تحقيق و توسعه صدا ،1381

4.     جامعه شناسي راديو (متن انگليسي)، اداره كل پژوهش هاي راديو، 1387

5.     تاملات جامعه شناختي درباره راديو ،اداره کل پژوهش راديو، 1384

6.      مطالعات جامعه شناختي درباره راديو ، اداره کل پژوهش راديو ،1385

7.     جامعه شناسي راديو و رسانه ، اداره کل پژوهش راديو ،1386

8.      راديو، مديريت و جامعه ، دفتر پژوهش هاي راديو1387

9.     رادیو چیست؟ مطالعه جامعه شناختی رادیو، 1392، مرکز مطالعات رسانه وزارت ارشاد اسلامی

10.                         مدیریت رسانه(مجموعه مقالات)، 1393، انتشارات تیسا (جلال خوش چهره، نقد  کتاب در فصلنامه نقد کتاب، 1394، سال دوم شماره 5)

11.                         ارتباطات خطر، نظریه ها و مدیریت آن، 1394، نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

12.                         جامعه، موسیقی، رادیو، 1395، انتشارات سروش

13.                         جامعه شناسی انتقادی تبلیغات تجاری، 1396، انتشارات دانشگاه صدا و سیما

14.                        رادیو چیست، 1397، چاپ دوم با اضافات، انتشارات دانشگاه صدا و سیما و مرکز مطالعات رسانه وزارت ارشاد اسلامی

15.                        اخلاق حرفه ای و کاربردی رسانه، زمستان 97، با همکاری احمدی، ظهیر، نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و همایش بین المللی اخلاق رسانه

16.                        تنظیم گری رسانه های صوتی و تصویری نوین، مبانی تجربه ها و راهبردها، 1398، با همکاری، اسماعیلیان، ملیحه و ناظمی، امیر، نشر دانشگاه صدا و سیما

17.                         ارتباطات خطر، 1399، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، چاپ دوم با نجدید نظز و اضافات

18.                         درآمدی بر رسانه های جایگزین، 1399، ترجمه و تألیف، با همکاری، نجفی، مرکز افکارسنجی صدا و سیما

19.                        زنانگی و کالاوارگی در تبلیغات، 1399، با همکاری دکتر ساروخانی، معصومه میرزاخانی، نشر دانشگاه صدا و سیما

20.                         دستنامه تولیدات اجتماعی رادیو، 1399، باهمکاری اساتید گروه رادیو دانشگاه صدا و سیما، نشر دانشگاه صدا و سیما

21.                         فرازهایی در مدیریت رسانه، 1399، نشر مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما

22.                        تاریخ تبلیغات بازرگانی صدا و سیما، 1399، نشر دانشگاه صدا و سیما

23.                        الگوهای هنجاری تولید محتوا، 1399، دانشگاه صدا و سیما

24.                        انقلاب، موسیقی، رادیو، 1400، با همکاری، عاطفه آقامحمدی، مهدی سدیفی، نشر دانشگاه صدا و سیما

25.                         نظریه هنجاری مقبول مشروع، نظریه هنجاری رسانه های جمهوری اسلامی ، 1400، با همکاری، احمدی، ظهیز، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 

 

 

 

ب: مقالات

مقالات

1-      گفتاري در ماهيت راديو، ماهنامه تخصصي راديو، سال اول، شماره 1، (نقد مقاله: مهاجر، محمد، 1380، ماهنامه تخصصی رادیو، شماره 4)

2-    راديو هاي محلي ، ماهنامه تخصصي راديو ، شماره 7، آذر ماه 80

3-    مقايسه کارکرد واقعيت رسانه اي در راديو و تلويزيون، ماهنامه تخصصي راديو، 4شماره 14 ،دي 81

4-    نام گذاري برنامه هاي راديو ، ماهنامه تخصصي راديو، شماره 15، اسفند 81

5-    کمي سازي و استاندارد سازي ارزشيابي برنامه ها در راديو ، ماهنامه تخصصي راديو، شماره 16 ،ارديبهشت 82

6-    تاثير جويباري يا سيلابي راديو بر مخاطبان ، ماهنامه تخصصي راديو، شماره 22، تير 83

7-     نويسندگي براي راديو و اصول نوشتار هاي راديويي ، ماهنامه تخصصي راديو ، شماره 23، شهريور 83

8-    تئوري وابستگي به رسانه ها و کاربرد آن در راديو هاي ايران ، ماهنامه تخصصي راديو ،شماره 26، ارديبهشت 84

9-    تيپولوژي برنامه سازان و برنامه هاي راديو بر اساس فرم و محتوا ، ماهنامه تخصصي راديو، شماره 29، آبان 84

10-           هويت راديو چگونه ساخته مي شود ، ماهنامه تخصصي راديو ، شماره 34، بهمن 84

 

11-            موسيقي راديو و فلسفه شنيدن ، ماهنامه تخصصي راديو شماره 35

12-           کارکردهاي راديو در جنگ‌، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال 10 شماره 34، تابستان 82

 

13-            تاثير پذيرش نظريه همانندي رسانه اي در برنامه ريزي هاي آموزشي رسانه با تاکيد بر راديو ، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال10، شماره 33، بهار 82

14-     مناسک رسانه ای الگوی ترویج دین در شبکه های عمومی رادیو وتلویزیون، 1382، پژوهش های ارتباطی، شماره 36
15-  گفتمان ايدئولوژيکي غالب در رسانه هاي جمعي و بيانات مسئولان امر در حوزه زنان، پژوهش و سنجش، سال 11، شماره 38، تابستان 83

16-            بحران بلاياي طبيعي و نقش ويژه راديو در کنترل آن ، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال 12 شماره 42 43، تابستان و پاييز 84

17-            مقدمه اي بر نظريه انتقادي در حوزه ارتباطات ، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال 11، شماره 37

18-           نظريه گفتمان و راديو ، پژوهش های ارتباطی، شماره 32، سال 1381

19-            بررسي نحوه استفاده رسانه هاي بيگانه(BBC و VOA) از مسائل زنان براي تغييرات فرهنگي در ايران ، فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات ،بهار و تابستان 84 

20-            اصول اخلاق حرفه اي خبرنگاران و رسانه هاي جمعي در مديريت بحران (زلزله)، فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي، سال 15، شماره 56، زمستان1387

  21 - موانع و محدودیت های کاربرد متعادل خوف و رجاء در تربیت دینی با تأکید بر رادیو و تلویزیون، 1386، مجموعه مقالات اولین همایش دین و رسانه، تهران، دفتر پژوهش های رادیو

22-  بررسی و نسبت رسانه و دین، مطالعه موردی: مناسک رسانه ای، 1386، با همکاری، کلانتری عبدالحسین، مجموعه مقالات اولین همایش دین و رسانه، تهران، دفتر پژوهش های رادیو

23- كنش جمعي كاربرد موسيقي در راديو، فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي، سال هفدهم، شماره 3 (پیاپی  63)، پائیز 1389    

24- بررسی ضرورت راه اندازی رادیوهای تخصصی دیگر، از نظر عوامل شبکه های رادیوهای تخصصی، و اولویت راه اندازی رادیوهای تخصصی در استان ها، 1389، فصلنامه رادیو تلویزیون، سال ششم، شماره 12، ص 122- 135

25- تغيير مأموريت مراكز استاني كليدي براي دستيابي به منابع راهبردي، ماهنامه افق رسانه، شماره 89، ويژه بهار90

26-            بحران ارتباطات و ارتباطات بحران، نشریه افق رسانه، شماره 90، تابستان 90

27-           تغییر مأموریت شبکه های ملی سیما، نشریه افق رسانه، شماره 93، بهار 91

28-            فلسفه رادیو آوا، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال بیستم، شماره 1 (پیاپی 73)، بهار
1392

29-           مدل های تطابق با تکنولوژی در رسانه ها( با همکاری محسن فرامرزی)، 1392، فصلنامه علمی ترویجی رسانه، شماره پائیز 92

30-           طراحی الگوی مطلوب ایجاد شبکه های رادیویی- تلویزیونی و رسانه های نوین(با همکاری: عباس نژادعبدالله، محمد بدخشان)، نشریه چشم انداز رسانه ملی، سال اول، شماره 2، بهار و تابستان 1393

31-            طراحی وتدوین مدل قابلیت و شایستگی های کلیدی سرمایه های انسانی رسانه ملی، با سعید علوی وفا، فصلنامه چشم انداز رسانه ملی، سال اول،پیش شماره 1، زمستان 92

32-           طراحی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی رسانه ملی، با سعیدعلوی وفا، فصلنامه علمی ترویجی رسانه، سال بیست و پنجم، شماره 1، شماره پیاپی 94، بهار 93

33-            تفاوتسازمان های رسانه ای با سازمان های صنعتی،فصلنامه مطالعات میان رشته ای رسانه و فرهنگ، دوره 5، شماره 2، 1394

34-            بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با توانمندسازی روزنامه نگاران روزنامه های سراسری چاپ تهران، باهمکاری امید حهانشاهی، علی دادور، محمد سلطانی فر، فصلنامه مطالعات رسانه ای، سال دهم، شماره 29، تابستان 94

35-           فرصت های پنهان راهپیمایی اربعین، 1394، مدنیت، عقلانیت، معنویت در بستر اربعین، به کوشش مسعود معینی پور، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، نشر سوره

36-           سپهر رسانه و چالش های پیش رو، 1394، فصلنامه رسانه، سال بیستم، شماره 3، پائیز 1394

37-           نسخه رسانه ای اقتصاد مقاومتی، 1395، فصلنامه رسانه، مرکز مطالعات رسانه وزارت ارشاد اسلامی

38-           تکنیک های جنگ روانی پوشش خبری، ماهنامه علمی- تخصصی مدیریت رسانه، سال چهارم، بهمن ماه 1395، شماره 27

39-           بازارسازی در سیما، راهبرد ارتقاء کیفیت و کاهش هزینه، دومین کنقرانس بین المللی مدیریت رسانه، تهران، 1395

40-           - Investigation Semiotic in Public Service Announsment of Radio Health Channel, International Journal Applied Linguistic& English Literature, January 2015, with: Jullani and Pahlavanzadeh& 

41-         عوامل مؤثر بر ارتقاء سواد رسانه ای برنامه سازان مجموعه های نمایشی سینما، با همکاری: حسیبی طاهری، مرتضی،  جهانشاهی، امید، فصلنامه علمی مطالعات کسب و کارهای رسانه ای، سال سوم ، شماره 1، پاییز 1396