منوی اصلی سايت
سرمایه بدنی
بدن و نقش آن در ارتباطات اجتماعي و تغيير سبك زندگي
 در جلسه شورای اجتماعی کشور که بطور مرتب با حضور وزیر کشور آقای دکتر رحمانی تشکیل می شود، مطلب زیر را به عنوان موضوع مهم در عرصه اجتماعی مطرح کردم.

به نام خدا
در جلسه شورای اجتماعی کشور که بطور مرتب با حضور وزیر کشور آقای دکتر رحمانی تشکیل می شود، مطلب زیر را به عنوان موضوع مهم در عرصه اجتماعی  مطرح کردم. اکثر حاضران درجلسه یابعد از آن واکنش مثبت داشتند. انشاءالله دراین باره مطالبی را به عرض می رسانم:
 
بدن و نقش آن در ارتباطات اجتماعي و تغيير سبك زندگي(سرمايه بدني)
١- درطول تاريخ ظاهر بدن مهم بوده، خضاب مردان، ورزش باستاني، هفت قلم آرايش زنان و ادبيات ما مشحون از واژه هايي است كه به ظاهر بدن توجه دارد، سروقامت، پري روو

٢- توجه همه ما به ظاهر فردي امري يا غريزي است و يا اكتسابي نهادينه شده است

٣- محدوديت ارتباطات اجتماعي، در گذشته، در جامعه مردان و جامعه زنان جدا ازهم بخش اعظم ارتباطات اجتماعي صورت مي گرفت

٤- امروز ارتباطات اجتماعي بسيار گسترده و محدوديت هاي فاصله اي جامعه مردان و زنان تاحد بسياري در ارتباطات اجتماعي ازبين رفته است

٥- اهميت بدن به عنوان يك سرمايه ارتباط اجتماعي در تبليغات تجاري و بازرگاني با شدت روزافزوني وارد شده است

٦- كاركرد اين تبليغات و اصل اهميت ظاهر بدن، ايجاد هنجار وارزش اجتماعي يا كليشه هاي اجتماعي مي شود كه افراد لاجرم از توجه به آن هستند درغير اين صورت انگ هاي منفي اجتماعي، امل، بي توجه، نامرتب و حتي بي شخصيت را درپی دارد.

٧- افزايش رو به تزايد عمل هاي جراحي زيبايي كه برخي از آن ها مخاطره آميز است، نشانه اي از گسترش اهميت سرمايه بدني در ارتباطات اجتماعي است.

٨- اين هنجار به مرور تبديل به يكي از عناصر مهم سبك زندگي شده و به تدريج از لايه هاي  گروه هاي اوليه يا پيشتاز در پذيرش به لايه هاي بعدي وارد مي شود

٩- رويكرد و حركت جديد اجتماعي كه فرديت و فردگرايي است مؤيد و پشتوانه اي براي اهميت بدن و هويت يابي جديدي اجتماعي افراد است
 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 
شهامت
 
تاريخ: بيستم و سوم شهريور 1394 ساعت 04:25
پاسخ
0
0
  توضيحات: سپاس به مطلب خوبی اشاره فرمودین که هم از لحاظ جامعه شناسی و هم ارتباطات جای تشریح مفصل دارد.