منوی اصلی سايت
کتاب اخلاق حرفه ای و کاربردی رسانه ها
این کتاب در اواخر پائیز 1397 در اولین "همایش علمی- پژوهشی اخلاق رسانه" رونمایی شد.
کتاب حاصل پژوهشی برای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است که نشر آن مشترکاً و بوسیله اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه که برگزار کننده همایش استف صورت گرفت. برادر و دوست عزیز دکتر ظهیر احمدی در اجرای پژوهش بسیار فعال و نقش مهمی داشت. درر این کار پژوهشی برای واقعی کردن اخلاق حرفه ای رسانه، سه اصل درنظر گرفته شد تا مطالعه در آن چارچوب انجام شود. این سه اصل یا محور عبارتند: 1- مبنای اخلاقی بایسته در رسانه های جهوری اسلامی 2- ماهیت و نوع رسانه که دو راهی های اخلاقی متفاوتی را موحب می شود 3- نظریه هنجاری حاکم بر رسانه های جمهوری اسلامی ایران البته این کتاب را نباید پایان کار دانست، بلکه در چارچوب گفته شده، هنوز راه زیادی برای تدوین کدهای اخلاق رسانه که به نوعی اخلاق حرفه ای است، در پیش است و صدالبته پس از آن نیز به روز نگه داشتن این کدها، موضوع قابل توجهی است.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان