منوی اصلی سايت
نسخه رسانه ای چیست؟
مدت ها بود که می خواستم اصطلاح "نسخه رسانه" ای(media prescription)  را توضیح دهم تا این که فرصتی فراهم شد، مطلبی را با عنوان نسخه رسانه ای اقتصاد مقاومتی نوشتم. آن چه در زیر آمده، مقدمه آن مقاله است که در اختیار مرکز مطالعات رسانه قراردارد.

اصطلاح "نسخه رسانه" ای(media prescription) برآمده از مواجهه همیشگی گروه های تولیدی رسانه ها با مسئولان سازمان ها و وزارتخانه ها و به یک معنا "اولیا،"، اعم از اولیاء امور کشور و یا اولیاء خانواده است. مسئولان در این مواجهات که غالباً بسیار دوستانه و از سر تعهد و وظیفه بوجود می آید، انبوهی از خواسته ها را در مقابل اهالی رسانه به عنوان مطالبات آن سازمان قرارمی دهند که رسانه باید در آن جهت برای رفع مشکل یا پیشرفت برنامه ای کمک نماید. به سهولت هر فعال رسانه می تواند فهرست مطولی از این تقاضاها را که درجای خود نیز صحیح است ارائه کند و هر فعال رسانه ای خود را نیز مکلف به کمک می داند تا امورات مردم و جامعه در مسیر مطلوب حرکت نماید، اما هر دو، یعنی هم فعال رسانه و هم اولیاء امور، از این گفتگوها به نتیجه مطلوبی نمی رسند. علت چیست؟ علیرغم این که در هر دو طرف به حدکافی انگیزه وجوددارد اما، نتیجه درخوری بدست نمی آید. برای درک بهتر مفهوم "نسخه رسانه" می توان آن را با نسخه های پزشکی مقایسه کرد. بطور مثال اگر کسی برای رفع بیماری به پزشکی مراجعه کند یا مثلاً درپی کاهش وزن، جلوگیری از ریزش موی سر، یا مثلاً  افزایش بلندی قد، فرزندآوری، و ... باشد، در این صورت انتظار دارد پزشک برایش نسخه ای بدهد تا نتیجه حاصل شود. این نسخه هیچ شباهتی به تعاریفی که از چاقی، موی سر یا مثلاً اهمیت قلب می شود، ندارد و هیچ نشانه ای از آن ها در این نسخه ممکن است نباشد. برای رفع چاقی نسخه ای حاوی دستوراتی درباره خوراکی ها و برخی توصیه های رفتاری به فرد داده می شود و همین گونه درباره سایر موضوعات و درخواست هایی که افراد از پزشکان دارند، وجود این گونه نسخه ها رایج و قابل انتظار است. همان گونه که نسخه پزشکی، شباهت چندانی با موضوع مورد مراجعه به پزشک ندارد یا شباهت بسیار اندکی ممکن است داشته باشد، نسخه های رسانه ای نیز ممکن است شباهت چندانی با موضوعات و مباحث مورد نظر مسئولان و یا هر درخواست کننده دیگری نداشته باشد اما در جهت وصول به همان خواسته می باشد. البته تولید نسخه رسانه ای برای هر موضوعی کاری حرفه ای و شاید بتوان گفت تاحدی سخت است، و البته منحصر به فرد نیست، یحنی همانطور که ممکن است برای یک درخواست پژشکی چند نسخه مفید باشد به همین ترتیب نسخه های رسانه ای هم می تواند گوناگون باشد اما می توان ادعا کرد که از میان این نسخه ها یکی مناسب تر و مؤثرتر است.این کارحرفه ای و سختی اش از جهتی بی شباهت به کارهای تبلیغاتی نیست. همان طور که در یک تبلیغ پیداکردن عنصر یا عناصری که جاذبه کافی برای تبلیغ داشته باشد و چگونگی ارائه آن، می تواند همانند تشخیص یک پزشک که منجر به نسخه ای برای مداوا می شود، چگ.نگی این نسخه ممکن است موجب بهبود و رهایی فرد شود اگر تشخیص درست باشد و نحوه درمان نیز خوب صورت گیرد درغیر این صورت نتیجه نامطلوب خواهدبود، همین وضع نیز درباره نسخه تبلیغاتی نیز تصورکرد، اگر نسخه درست و شیوه اقدام مطلوب باشد، نتیجه خوشایندی درپی دارد، درخیر این صورت حتی ممکن است منجر به ورشکستگی سفارش دهنده تبلیغ نیز بشود

مراحل تولید نسخه رسانه ای
نوشتن هرگونه نسخه یا راهنمای عمل برای هر کاری در هر زمینه ای مستلزم طی مراحلی است که می توان برخی از آن را لاجرم دانست که چاره اش توجه و تأکید بر آن است. هرگونه نسخه نویسی از دو بخش اساسی نظری و عملی تشکیل می شود که هر بخش دربرگیرنده مراحل مختلفی است. متأسفانه در کارهای تبلیغاتی در رسانه ها توجه و تأکید بیشتر و شاید بتوان گفت همواره در بخش دوم است و از اهمیت بخش اول در موفقیت و پایداری نتایج غفلت می شود و می توان گفت از این جهت نوعی عمل زدگی و نه عملگرایی درکارها وجوددارد.
بخش اول را می توان بخش شناخت و تعیین اهداف و اولویت ها دانست. در این بحش باید برای سه پرسش اصلی به روشنی پاسخ فراهم شود، برای چه چیزی، باچه منظوری، و برای چه کسانی.  بخش دوم بیشتر عملیاتی است و باید از چگونگی تولید متن رسانه ای و رسانه مورد نظر را مورد توجه قراردهد، البته این یادآوری لازم است، هر رسانه ای اقتضائات خاص خود را برای تولید متن دارد و نمی توان در ترویج یا تبلیغ از یک الگوی تولیدی برای همه رسانه ها استفاده کرد.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان