منوی اصلی سايت
مقدمه دیگری بردرس جامعه شناسی رادیو
آیا رادیو در محیط جدید چند رسانه ای باقی خواهد ماند؟ به چه شکل و چگونه؟ این پرسش مکرر والبته بسیار مهمی است که باید به روشنی به آن پاسخ داد. برای درک شرایط حاکم بر رادیو بهتر است.....

آیا رادیو در محیط جدید چند رسانه ای باقی خواهد ماند؟ به چه شکل و چگونه؟

این پرسش مکرر والبته بسیار مهمی است که  باید به روشنی به آن پاسخ داد. برای درک شرایط حاکم بر رادیو بهتر است مراحل شش گانه ای را که درباره چرخه حیات رسانه ها وجود دارد مورد استفاده قرار دهیم. آن چه در زیر می خوانید مقدمه بسیار کوچکی از آن چیزی است که لازم است در باره آن بحث شود.  

 بررسی مراحل شش گانه سیر تحول زندگی رادیو: 

الف- تولد(اختراع تکنولوژیکی): اختراع آن نه به عنوان رادیو بلکه به عنوان رادیوتلگراف یا  تلگراف بی سیم صورت گرفت.

ب- دوره نفوذ: در این دوره رادیو به رسانه بی مانند و بدون رقیبی در سپهر رسانه ای تبدیل شد، آن چنان که همه کارکردهای مطرح در حوزه رسانه را با قدرت تمام انجام می داد و انتظارات شنوندگانش را در این چارچوب به تمام و کمال برآورده می ساخت.

ج- مرحله رشد: توسعه فناوری رادیو مخصوصاً با اختراع ترانزیستور وارد مرحله جدیدی شد. انواع فرستنده های موج کوتاه، متوسط و اف ام گسترش رادیو را سرعت بیشتری بخشیدند.

د- دوره بلوغ: در این مرحله رادیو مراحل رشد و گسترشش را در کنار رسانه بسیار قدرتمند تلویزیون در عین سهولت اما با سختی طی کرد.  سخت از آن حهت که باید راه توسعه خود را در کنار رقیبی سخت قدرتمند و بسیار تأثیر گزار طی کند بطوری که توجه همه معطوف به کارکرد بسیار مؤثر آن رسانه بود وسهولت از آن جهت که رادیو به سرعت توانست خلأ کارکردی تلویزیون را دریابد وتوسعه خود را بر آن قرار دهد.

ه- مرحله دفاع از خود: رادیو در زندگی خود دوبار باچالشی که هستی اش را در معرض تهدید قرار داده  مواجه شده است. برای اولین بار بعد از جنگ دوم جهانی، حضور ناگهانی تلویزیون موجب این چالش شد که حقیقتاً تهدید کننده بود و سال ها نگرانی فزاینده ایجاد کرد . امروز نیز به سبب تکنولوژی های جدید که محیط رسانه را دگرگون کرده و نوعی همگرایی درمیان همه آن ها ایجاد کرده تهدید بسیار بزرگ تر و جدی تر از قبل بوجود آورده که بقای هرکدام از رسانه ها از جمله رادیو را در معرض تهدید اساسی قرار داده است.

و- انطباق و همگرایی یا منسوخ شدن: بزرگترین و حساس ترین مباحث در این مرحله مربوط به این امر است که رادیو قدرت سازگاری و انطباق دارد یا این که فاقد این توانایی است؟ برخی از محققین از مرگ رادیو در این عصر سخن می گویند و گروهی آن را ماندنی ترین رسانه نه تنها در امروز بلکه در زندگی آینده بشری می دانند. 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان