منوی اصلی سايت
چگونگی ایجاد یک تحول پویا
مدیریت تحول در رادیو
تجربه هایی که در رادیو وجود دارد حاکی از آن است که برنامه های رادیویی

 

 

تجربه هایی که در رادیو وجود دارد حاکی از آن است که برنامه های رادیویی یا یک شبکه رادیویی هرچند بسیار پویا باشند اما بعد از چندی  سرزندگی و شادابی را از دست می دهند. البته این اتفاق عجیبی تیست. تمام سازمان ها و شرکت ها این فراز و فرود را دارند. در ادبیات مدیریت از این وضعیت با عنوان زندگ و حیات سازمان توصیف شده و برای هر سازمانیمراحل مختلف حیات را ذکر می کنند، جوانی، میان سالی، پیری و مرگ سازمان.

  سؤال این است: یک شبکه رادیویی چگونه می تواند همواره پویا و متحول باشد؟

در ادبیات مدیریت منابع و کتاب های گوناگونی درباره مدیریت تحول و تغییر و جود دارد. این کتاب ها رویکردها و تکنیک ها و مراحل تغییر را به انواع گوناگون بیان می کنند. و از آغاز تا پایان را توضیح می دهند. مشکلات ومسائل هر مرحله، نحوه برنامه ریزی، چگونگی اجرا، نقش های محول، اهمیت مدیران و گروه ای ذینفع، مقاومت در برابر تغییر و نحوه بروز آن در هرسازمان و ... از جمله مسایلی است که به تفضیل در باره آن بحث می شود. اما برای هر مدیر بزرگترین مسئله در یک سازمان نه امر تغییر و تحول است که همه خواهان آن و با آن موافق هستند بلکه کشف نقطه اصلی در یک برای ایجاد تحول هدفمند است. بسیاری از مدیران در سازمان های گوناکون برای تحول اقدام کرده اند اما بعد از مدتی سازمان به نقطه قبلی و گاهی عقب تر از آن برگشته است. علت چیست؟ هر سازمان طی مراودات و تعاملاتش با محیط های درونی و بیرونی به تعادل خاصی دست پیدا می کند. اگر در ایجاد تحول مرکز ثقل سازمان تغییر نکند یعنی جابجا نشود هر تغییری که ایجاد شود موقت است.از این جهت تحول سازمانی بسیار سخت و پیچیده است. در مقاله ای که در دست دارم تلاشم بر این است که چگونگی ایجاد یک تحول پویارا در یک شبکه رادیویی  با تغییر گرانیگاه و مرکز ثقل آن بیان کنم. اظهار نظر کارشناسان و همکاران عزیز راهنمای ارزشمندی برای اینجانب خواهد بود.   

 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان