منوی اصلی سايت
موسیقی در رادیو
کاربرد موسیقی در رادیو یک کنش جمعی
یادداشت زیرمربوط به بیش از بیست روز پیش است که ناتمام ماند. اگرچه در حال حاضر در رادیو نیستم

 

کاربرد موسیقی در رادیو یک کنش جمعی

یادداشت زیرمربوط به بیش از بیست روز پیش است که ناتمام ماند. اگرچه در حال حاضر در رادیو نیستم اما کماکان درباره آن از جایگاه جدید شغلی و در ارتباط با دیگر انواع رسانه مخصوصاً تلویزیون می توانم بحث کنم. هرچند از الان می توانم پیش بینی کنم اگر خدا عنایت کند و فرصت نوشتن پیدا کنم بیشتر در حوزه مدیریت رسانه خواهم نوشت، یعنی آن چه را که در یکی دو سال اخیر شروع کردم و دغدغه هایی که در ذهن داشته ودارم در این چارچوب فرصت بیشتری برای بروز آن ها خواهم یافت،انشاءالله. این تیتر مقاله ای است که در حال نوشتن آن هستم. باید اقرار کنم مقوله موسیقی و چگونگی کاربرد آن بسیار پیچیده و آمیخته با انبوهی از عوامل و عناصری است که رادیو و تهیه کنندگان را در حصار خود گرفته است. شناخت این عناصر برای همه کسانی که به نحوی به رادیو وابسته هستند امر مهمی است. برای مدیران، مبانی سیاستگزاری موسیقی و شاید سیاست های اجرایی وضوح بیشتری پیدا می کند، شنوندگان رادیو به سطحی روشن از سواد رسانه ای موسیقی دست پیدا می کنند، تهیه کندگان، گفتمان های پیدا و پنهان در متن موسیقی را به روایتی روشن در می یابند و آن را با آگاهی و شناختی عمیق بکار می برند و اهل موسیقی تفاوت های موسیقی در رسانه را با موسیقی خارج از رسانه درخواهند یافت که بر انتظارات آن ها از رسانه مؤثر خواهد بود. تعداد عناصری که در کاربری موسیقی در رادیو اثر دارند بسیار متنوع و گسترده است. قبل از شروع مقاله؛ شناخت کلی از این عوامل داشتم. وقتی مقاله تأثیر رادیو بر فلسفه موسیقی را در دوسال قبل می نوشتم بطور ناخودآگاه نیم نگاهی به این عوامل داشتم. اما فرصت مناسبی برای تعمیق و بسط آن نمی یافتم. اکنون به دلیل مباحث جدی که هر از چندگاهی درباره کاربرد موسیقی در رادیو پیدا می شود احساس کردم لازم است پیچدگی کاربرد موسیقی در رادیو به نحوی روشن شود. البته در این راه روی کمک تهیه کنندگان و دانشجویان رشته های گوناگون از جمله تهیه کنندگی حساب می کنم. برای این که بتوانم از کمک شما به خوبی استفاده کنم اصول و چارچوب مقاله را بهتر است بطور مختصر عرض کنم. چهار اصل مهم وجود دارد که بر موسیقی رسانه تأثیر می گذارد.

الف: موسیقی و فلسفه وجودی آن

ب: رسانه و نوع و ماهیت آن

ج: چارچوب حلیت و حرمت موسیقی

د: محیط داخلی و بیرونی حاکم بر رادیو( یا تلویزیون) 

در مجموع تا کنون حدود پانزده عنصر در این چارچوب شناسایی شده اند که بر موسیقی رادیو تأثیر دارد. البته بین دو رسانه رادیو و تلویزیون از این جهت تفاوت هایی وجود دارد. زیرا برخی از این عناصر مختص رادیو هستند یا تأثیر جدی تری در آن دارند و در تلویزیون هم برخی عوامل مؤثر برکاربرد موسیقی آن وجود دارد که در رادیو تأثیر چندانی ندارند. امیدوارم به زودی بتوانم مقاله را به پایان برسانم و در اختیار علاقمندان قرار دهم.

اگر دانشجویان فوق لیسانس و دکترای رشته های گوناگون فلسفه، ارتباطات، مدیریت رسانه، جامعه شناسی، مخصوصاً رشته تهیه کنندگی رادیو بتوانند پایان نامه های خود را در حوزه فلسفه و کاربری موسیقی انتخاب کنند قدم بلندی برای چارچوب سازی روشن در کاربرد درست و مؤثر برداشته خواهد شد. در حال حاضر تعداد دانشجویان دانشکده صدا و سیما که در پایان نامه ها به این امر توجه کرده اند بسیار اندک است.این امر حاکی از عدم آشنایی حوزه های دانشگاهی با نیازها و ضرورت های حوزه تولیدات رسانه ای است. امید آن که این نقیصه به زودی به کمک گروه های آموزشی دانشکده ها مرتفع شود و ما شاهد رشد استفاده مطلوب از موسیقی در رسانه ها باشیم.
 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان